Market Garden

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Van Poeldonk tot ...
Info Boek

Market Garden, 1990

Rondom het monument op de Poeldonk, hebben er zo nu en dan opvallende herdenkingen plaatsgevonden. Een daarvan was in het jaar 1990, waaraan Amerikanen en Engelse militairen hebben deelgenomen, zij herdachten hun kamaraden, die het leven lieten rondom Den Dungen.

Dan Griffiths was een van de mensen, die hier op de Poeldonk een toespraak heeft gehouden aan het monument. Dit was in 1989. Er was toen in Den Dungen nog geen Market Garden monument opgericht.

Omdat in het jaar 1989, op initiatief van Dan Griffiths, het tot een jumelage kwam met zijn woonplaats Portishead en de gemeente Den Dungen, was er in het jaar daarop, in1990, een speciale herdenking georganiseerd. Ik heb deze herdenking zoals zovele, als een heel bijzonder gebeurtenis ervaren. Op deze bladzijde is een aantal foto's te zien welke gemaakt zijn tijdens de herdenking van 1990.

In het Market Garden comité zat destijds ook de heer Jacques van Eekelen. De herdenking is met grote zorgvuldigheid en met diep respect georganiseerd.

Omdat ik niet goed op de hoogte ben over de Market Garden gebeurtenissen en over de organisatie van 1990, heb ik Jacques van Eekelen benaderd en gevraagd of hij een webpagina over die herdenking wil samenstellen. Ook foto’s over die gebeurtenissen heeft de heer van Eekelen in bezit, dus kan ik weer een fotogalerij verwezenlijken.

Jacques van Eekelen is auteur van diverse boeken. Hij heeft veel over oorlogsgeschiedenis geschreven. Een van zijn boeken is dit jaar op 5 mei 2003 gepresenteerd. Auteur Frans van Gaal, heeft de inhoud op een waardige manier beschreven. De heer van Eekelen had het inventarisatie gedeelte voor zijn rekening genomen De foto’s in het boek zijn genomen door Ruud Vermeer.

Op 5 mei 2003 is het boek Een monumentaal oorlogsverhaal, de Meierij tussen 1939 en 1945 in ruim 100 gedenktekens in het Nationaal kamp te Vught, waar ik samen met mijn broer ook aanwezig was, aangeboden aan de heer Frank Houben - commissaris van de Koningin in Noord-Brabant .

Ook initiatiefnemer Jacques van Eekelen uit Den Dungen kreeg een eerste exemplaar.

 

Een van de prachtige foto’s die in het boek staat is het monument “Silent Wings” ter herdenking aan Market Garden.

Er is aandacht aan dit monument besteed, dat op 18 september 1994 is onthuld.

Het staat bij het zorgcentrum “de Donk” in Den Dungen.

Het ontwerp van "Silent Wings"  is van de heer Jos Korsten, en de tekst van het gedenkteken luidt: "Silent Wings 1944-1994"

Ook is er een foto van het monument Poeldonk in het boek opgenomen. Dit monument is onthuld op 5 Mei 1970. Het verhaal daar omheen is zeer interessant te noemen.

Dit even over het boek van Frans van Gaal, uit Den Bosch.

De heer van Eekelen is dus geen onbekenden in schrijven over de oorlogsgeschiedenis. Hij zal de herdenking van 1990, dat de aan het monument Poeldonk geschieden samen vatten tot een goed verhaal. Ik ben de heer van Eekelen alvast dankbaar dat hij dit wil doen.

De heer van Eekelen heeft ook aan diverse boeken medegewerkt die de Dungense  Heemkundevereniging  heeft uitgebracht. Een van de  boeken daarvan is: ”Toen kwam de oorlog. Den Dungen 1940-1945

Die webpagina staat dan onder zijn auspiciën op de website monument.poeldonk.  De pagina getiteld "Van Poeldonk tot Market-Garden" is hier te lezen.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.