Pastor v. Beurden

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Toespraak Pastor van Beurden,     

Vrijheid kost geboortepijn….

Daarmee begint de tekst van een lied waarin we ons bewust worden van het feit dat vrijheid niet betekent: doen en laten wat je zelf wilt:  maar:  je vrij maken voor….

Vrijheid heeft alles te maken met je innerlijke gevoelens…..

Vrijheid in gebondenheid noemen wij dat.

 

Die vrijheid is een kostbaar erfgoed. Voor deze vrijheid, die wij nu koesteren,  hebben velen hun leven gegeven ook in en vanuit Den Dungen. Het is goed op een avond als deze hun namen te noemen en hun persoon tot leven te roepen:

 • Majoor Döbken
 • Sergeant Jan Jansen van Dam
 • Soldaat Abraham van Lenten
 • Adrianus  de Laat
 • Martinus Sleutjes
 • Nellie Lamers
 • Johan Steenbergen
 • Henricus van Lieshout
 • André de Laat
 • Joannes van Ham
 • Wilhelmus Kuypers

Ook willen wij hier de naam noemen van onze oud-strijder, dhr. Goedegebuure, die op 8 december 2003 is overleden. Hij heeft meerder malen hier een krans mogen leggen bij zijn oud collega’s en vrienden en voelde zich zeer verwant met dit monument en met de bewoners van Den Dungen.

We herdenken ook mevrouw Döbken – Soetens, de schoondochter van Majoor Döbken, die in het voorjaar is overleden. Ook haar hart was nauw verbonden met deze plek.

We herdenken vanavond ook onze overleden oud-Indiëgangers wier aantal inmiddels in gegroeid tot 24. 

Zij geven hun leven voor onze vrijheid. Mogen wij recht doen aan hun leven door ons die vrijheid waardig te keuren.

Vrijheid in verbondenheid.

Met veel vreugde, maar ook met gemengde gevoelens zijn afgelopen zaterdag weer tien landen toegetreden tot de Europese unie. Voor het eerst zijn daar landen bij die net wij enorm geleden hebben tijdens de tweede wereldoorlog, maar vervolgens de pech hadden aan de verkeerde kant van het ijzeren gordijn te wonen. Wat dat betekent heeft weten we inmiddels maar al te goed.

Er ligt een gigantische uitdaging op ons te wachten. Want we hebben een hele weg te gaan voordat het leven in alle lidstaten het predikaat “menswaardig” zal kunnen dragen. En dan gaat het over meer dan alleen maar materiële welvaart. Het gaat ons vooral om het welzijn van de mens en dan hebben we het niet alleen over de vraag: wat zullen we eten en wat drinken, maar veeleer over de vraag: welke  bouwstenen kunnen wij elkaar aanreiken om te komen tot innerlijke rust en vrede.

Innerlijke rust en vrede… jezelf accepteren zoals bent de andere nemen zoals hij is, dat zijn de wezenlijke voorwaarden om in alle vrijheid en gebondenheid te kunnen leven en  werken. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God voelbaar aanwezig.

Mogen allen, die hun leven gaven voor onze vrijheid niet voor niets gestorven zijn. Mogen de klanken van de, Last Post, ons doordringen van onze verantwoordelijkheid.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.