Wie was ...

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Wie was ’ Majoor Döbken’.

 

Het is bekend dat Majoor Eduard George Döbken, zich tot het uiterste inzetten voor de zaak waar hij voor stond. Hij was en rasechte militair die stond voor Koningin en zijn Vaderland.

 

Op 12 september 1903, op vijftien jarige leeftijd, trad hij vrijwillig in militaire dienst als cadet op de cadettenschool voor de dienst in Nederlands - Indië. Na voltooiing van de opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) werd hij op 25 juli 1908 benoemd tot tweede luitenant bij het wapen de infanterie  van het Koninklijke Indische Leger (KNIL) en tweede luitenant,  ŕ la suite van de Koloniale reserve. Op 22 januari 1910 vertrok hij met het stoomschip ‘Grotius’ naar de Oost en werd bij aankomst in Indië geplaatst bij het 9e bataljon infanterie.

 

In de daaropvolgende jaren klom Döbken steeds hoger op de militaire ladder en bereikte op 4 november 1931 zijn hoogste rang. Hij werd toen aangesteld als militair commandant van Palembang en Djambi. Vierentwintig jaar diende hij in Nederlands – Indië, onder andere in het roerige Atjeh op Sumatra, waar hij het Ereteken voor Belangrijken Krijgsverrichtingen verwierf. Ook heeft hij dienst gedaan bij de Topografische Dienst van het KNIL in Madioen  en bij de  2e  Landrente Opnemingsbrigade in Bandoeng. 

Op zijn verzoek werd hem op 13 juli 1933 bij Gouvernementsbesluit nr. 18 eervol ontslag verleend. Gepensioneerd in de rang van Luitenant – kolonel verliet Döbken de militaire dienst en keerde met zijn gezin terug naar Nederland.

In de mobilisatie van 1939 trok hij wederom de militaire uniform aan. Hij werd bij benoemd als reservemajoor bij het 14 regiment infanterie en als commandant van het derde bataljon geplaatst in Grave.

 

Voor zijn moedig gedrag tijdens de gevechten tegen de invallende Duitsers werd Döbken bij Koninklijk besluit van 9 mei1946 nr. 6  postuum de Bronzen Leeuw toegekend. Van het ministerie van Oorlog ontving de familie op 25 juni 1952 nog een oorkonde ter herinnering aan het feit dat Eduard Döbken in de oorlog 1940-1945 het hoogste offer had gebracht voor Koningin en Vaderland.   

 

 

 

 

 

(bron boek, Ereveld Loenen, laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers, Jan Heerze, Jack Kooistra, Johan Teeuwisse)

Zie foto galerij Loenen

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:02

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.