Dhr P Luteijn

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Toespraak van de Heer P. Luteijn - oudstrijder

Oorlogsveteraan, dhr. Piet Luteijn had dit jaar in zijn toespraak een dankwoord voor alle aanwezigen bij de herdenking. Gezien zijn leeftijd (95 jaar) deed hij dat ingeval hij het volgende jaar (in 2005) door omstandigheden niet meer bij de herdenking aanwezig zou kunnen zijn.

Wij hopen uiteraard dat Piet gezond mag blijven zodat hij de 60 jarige bevrijding van Nederland toch kan meemaken. Piet het beste met u en met je kameraad Jan Scheele. Hopelijk tot volgend jaar.

Bij de dodenherdenking die hier vandaag in Den Dungen weer plaatsvindt, wou ik graag (en wellicht ben ik ook de tolk voor de families van de gesneuvelden militairen die hun namen hier voorkomt op het monument) mijn dank betuigen aan iedereen die zijn of haar bijdragen verlenen aan de dodenherdenking hier in Den Dungen.

Meneer Pastoor van Beurden, ik wil u zeer erkentelijk zijn dat u zich zo nauw betrokken voelt bij de dodenherdenking in Den Dungen. In uw toespraak haalt u de drie-eenheid naar voren, Geloof, Hoop en Liefde, waarvan de Liefde een grote plaats in neemt. Uw stelling, heb uwe naasten lief als u zelf draagt u duidelijk uit.

In de 2 minuten stilte die u vraagt gaan mijn gedachten naar mijn kameraden die hier vlakbij het monument sneuvelden. Ook gaan mijn gedachten naar de jongens die in de voormalige kolonie van het Nederlands - Indië het leven lieten. Ik denk ook in die 2 minuten stilte aan de families in Den Dungen, waarvan hun zonen stierven in dat verre land.

Ook mijn kameraad Jan Scheele, hier aanwezig, heeft hier aan het monument eens verteld dat er een brief kwam van het ministerie met een koud bericht, tot ons leedwezen enz. enz. , dat zijn broer gesneuveld was in dat verre land en die brief moet je voordragen aan je moeder. 

Meneer pastoor, ik hoop dat u hier bij de  jaarlijkse herdenking nog vele jaren aanwezig mag zijn waarin u ook de volgende generatie kan wijzen op de waanzin van een oorlog! Ik dank u hartelijk.

Meneer van der Donk; uw aanwezigheid als wedhouder en vertegenwoordiger van gemeente Sint Michielsgestel stel ik zeer op prijs. Uw Collega,  mevrouw van de Wassenberg wees vaak naar de oorlog en wat een oorlog met zich mee brengt aan verdriet, rouw en wanhoop. Dat bleek ook uit de woorden van Winston Churchill  toen hij gekozen werd, de eed aflegde en in het parlement de legendarische woorden uitsprak, “Ik heb jullie niets te bieden dan bloed, zweet en tranen

En daarom meneer van der Donk is het zo belangrijk om hier in Den Dungen ieder jaar opnieuw 2 minuten stil te staan bij het monument om te herdenken en ook te denken dat het anders kan om in vrijheid met elkaar te leven. Ik herinner mij weer de woorden van Pater de Greve, “Verbeter de wereld begin bij jezelf

Tot slot hoop ik dat het monument, wanneer het voor Martien en Albert het niet meer mogelijk is om het monument te onderhouden(waarin ik hoop dat dit nog lang zal duren) onder toezicht en bescherming van uw gemeente komt.

Meneer van der Donk, hartelijk dank.

Mevrouw Maas, ik mag wel Annie zeggen mede namens mijn kameraad meneer Scheele, wil ik u  dank zeggen voor de uitnodiging die wij gekregen hebben om hier vandaag weer aanwezig te zijn bij de dodenherdenking in Den Dungen en waaraan wij gaarne aan willen voldoen. Annie het wordt me steeds duidelijker wat U en het Oranje Comité doet voor het verenigingsleven in het algemeen en in het bijzonder voor de dodenherdenking die u ieder jaar opnieuw met uw Oranje Comité met respect en eerbied organiseert..

Ook bevrijdingsdag Koninklijke feestdagen en andere evenementen staan op jullie agenda. In onze hypermoderne en gestroomlijnde wereld is er gelukkig ook plaats voor vreugde en blijdschap. Maar laat ons ieder jaar opnieuw even stil staan bij het monument en denken aan hen die ons het grootste goed gaven, onze vrijheid.

“OPDAT WIJ NIET VERGETEN “

Annie Maas, mede namens Jan, hartelijk dank.

Een bijzonder woord van dank wil ik uitspreken aan de familie Schuurmans met name aan Martien en Albert. Jullie vader heeft de gevechtshandelingen van nabij meegemaakt. Dat inspireerde hem en gaf daarom zijn medewerking, om hier in Den Dungen een monument te laten plaatsen. Martien en Albert, jullie hebben aan uw vader beloofd, indien hij er niet meer is zijn, het werk voort te zetten en te zorgen voor toezicht en onderhoud van het monument.

Martien jou speurwerk over die meidagen 1940 heeft er toe geleid dat het, ik mag wel zeggen, een boekwerk geworden is dat net zoals het monument bewaard dient te blijven ook voor latere generaties. Martien bedankt.

Albert, jij hebt de mooiste en de grootste werkplaats van de hele wereld. Jij hebt heel Gods vrije natuur. Jij onderhoudt (wat uniek is in Nederland) een tuin in Den Dungen met als middelpunt een oorlogsmonument. Albert ook jij hebt de belofte aan je vader waargemaakt. Ik hoop dat jij nog vele jaren in gezondheid en met liefde dat werk nog kan doen. Albert, hartelijk dank.

Verder wil ik het muziekgezelschap Harmonie Wilhelmina, de solist van “Last Post ” trompettist, koorzang Vocalise, Gilde Catharina, dank zeggen voor de muzikale omlijsting. U allen zijn hier vanavond weer aanwezig bij het monument en bij de herdenking om met ons bij de 2 minuten stilte te denken aan hen, die het grootste offer gaven voor onze vrijheid, tot soms hun jonge leven.

“OPDAT WIJ NIET VERGETEN”

Dank u.

Met toestemming van Oud-strijder, Piet Luteijn

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.